2/2021 Informacja o wprowadzeniu do obrotu

Zarząd R.Power spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”) informuje, że na mocy uchwały nr 863/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 września 2021 r. do Alternatywnego Systemu Obrotu (Catalyst) prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zostało wprowadzonych 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii 1/2021 Spółki o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, wyemitowanych w ramach ustanowionego przez Spółkę programu emisji obligacji.