espi Archives - R.Power Renewables

Raport bieżący 19/2022 – ESPI – Podpisanie warunków emisji obligacji serii 3/2022

Zarząd R.Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 25 lipca 2022 r. Emitent podpisał warunki emisji obligacji serii 3/2022, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej do 80.000.000 PLN („Obligacje”), które zostaną wyemitowane w ramach ustanowionego przez Emitenta programu emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej w wysokości 1.000.000.000 PLN („Program”). Obligacje będą oprocentowane oprocentowaniem zmiennym w wysokości WIBOR 6M powiększonym o marżę w wysokości 4,95%.

Obligacje będą obligacjami na okaziciela podlegającymi rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i będą emitowane na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach bez obowiązku zatwierdzenia ani publikacji prospektu lub memorandum informacyjnego.

Obligacje będą zabezpieczone w sposób analogiczny jak wyemitowane przez Emitenta obligacje serii 1/2021, 2/2021, 1/2022 i 2/2022.

Cel emisji Obligacji będzie dotyczyć między innymi finansowania, rozwoju, budowy lub eksploatacji zielonych projektów zgodnie z aktualnym dokumentem Green Bond Framework dostępnym na stronie internetowej Spółki.

Data emisji Obligacji to 28 lipca 2022 r. lub dzień przypadający około tej daty.

Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w ciągu 90 dni roboczych od daty emisji.

Po dacie emisji Obligacji, Emitent zamierza dokonać asymilacji Obligacji z wyemitowanymi przez Emitenta obligacjami serii 1/2021.

Łączna wartość nominalna wszystkich obligacji Emitenta wyemitowanych w ramach Programu, uwzględniając Obligacje, wyniesie do 330.000.000 PLN.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR.