Relacje Inwestorskie

Informacje zawarte w tej sekcji zostały przygotowane z myślą o inwestorach oraz wszystkich uczestnikach rynku zainteresowanych działalnością, planami rozwoju, a także wynikami Grupy R.Power.

Obligacje

Dnia 2 czerwca 2021 roku spółka R.Power sp. z o.o. wyemitowała 150.000 obligacji serii 1/2021 o wartości nominalnej 1.000 PLN każda.

Łączna wartość nominalna obligacji to 150 milionów złotych

Oprocentowaniem obligacji jest WIBOR 6M powiększony o 4,95% marży. Oprocentowanie płatne jest w 6-miesięcznych okresach odsetkowych.

Termin wykupu obligacji według ich wartości nominalnej przypada w dniu 2 czerwca 2026 roku.

24 września 2021Zaświadczenie o zgodności na dzień 30 czerwca 2021 roku