Korekta raportu bieżącego – Raport bieżący 17/2023 – ESPI – Podpisanie umów dotyczących sprzedaży energii elektrycznej _tzw. PPA_ przez spółki zależne Emitenta: Uzasadnienie korekty: „korekta błędnej daty zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej” - R.Power Renewables

Korekta raportu bieżącego – Raport bieżący 17/2023 – ESPI – Podpisanie umów dotyczących sprzedaży energii elektrycznej _tzw. PPA_ przez spółki zależne Emitenta: Uzasadnienie korekty: „korekta błędnej daty zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej”

Treść raportu przed korektą:

Zarząd R.Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), informuje, iż w dniu 3 października 2023 roku, doszło do zawarcia Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej z Portfela Projektów PV („Umowa”) pomiędzy spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej Emitenta („Spółki Zależne”) oraz Orange Polska S.A.  („Kupujący”). Przedmiotem Umowy jest sprzedaż w okresie 2024-2034 przez Spółki Zależne na rzecz Kupującego energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach fotowoltaicznych należących do Spółek Zależnych. Szacowana ilość energii elektrycznej będąca przedmiotem sprzedaży w okresie trwania Umowy wynosi powyżej 600 GWh, a łączna wartość Umowy przekracza 10% poziom kapitałów własnych Emitenta.

Treść raportu po korekcie:

Zarząd R.Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), informuje, iż w dniu 4 października 2023 roku, doszło do zawarcia Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej z Portfela Projektów PV („Umowa”) pomiędzy spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej Emitenta („Spółki Zależne”) oraz Orange Polska S.A.  („Kupujący”). Przedmiotem Umowy jest sprzedaż w okresie 2024-2034 przez Spółki Zależne na rzecz Kupującego energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach fotowoltaicznych należących do Spółek Zależnych. Szacowana ilość energii elektrycznej będąca przedmiotem sprzedaży w okresie trwania Umowy wynosi powyżej 600 GWh, a łączna wartość Umowy przekracza 10% poziom kapitałów własnych Emitenta.