Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności, stanowiąca jednocześnie oświadczenie o prywatności, wyjaśnia kto i  w jakim zakresie przetwarza dane osobowe w ramach naszej strony internetowej, oraz w ramach działalności prowadzonej przez spółki z grupy R.Power. Jednocześnie Polityka Prywatności zawiera w swoim zakresie także opis stosowanych zasad przetwarzania danych osobowych, w tym praw jakie przysługują osobom, których dane są przetwarzane, a także zasadniczo określa zakres i cel przetwarzanych danych osobowych. Polityka Prywatności ma zastosowanie jedynie do tych procesów przetwarzania osobowych, które są wyłącznie przez Nas realizowane. Tym samym, Polityka Prywatności nie ma zastosowania do naszych partnerów biznesowych, kontrahentów czy aplikacji społecznościowych, które posiadają własne wewnętrzne zasady przetwarzania danych osobowych. Przetwarzane przez Nas dane osobowe są przetwarzane na terenie krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku transferu danych poza teren EOG, nie dochodzi do transferu danych kwalifikowanych jako dane osobowe.

ADMINISTRATOR

Administratorem strony internetowej jest spółka R.Power sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000368949, NIP: 5252492778, kapitał zakładowy: 6 036 000 zł. Jednakże z uwagi na konkretną relacją prawną, administratorem Twoim danych osobowych może być inna spółka wchodząca w skład grupy R.Power. Może być to np. spółka z którą nawiązałeś relacją biznesową jako kontrahent, lub spółka będąca Twoim pracodawcą. Pojęcie administrator odnosi się do definicji administratora ujętej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Korzystając ze strony internetowej, nie posiadasz obowiązku podania swoich danych osobowych. Jednak za jej wykorzystaniem mogą być gromadzone i przetwarzane dane osobowe dobrowolnie udostępnione przez Ciebie. Jednocześnie, w ramach grupy R.Power w przypadku przetwarzania danych osobowych, przetwarzamy je zgodnie z wymogami przepisów powszechnie obowiązujących z zakresu ochrony danych osobowych, w tym RODO. W ramach naszej bieżącej działalności gospodarczej, nie przetwarzamy danych osobowych szczególnej kategorii (tzw. dane wrażliwe).

PRZETWARZANE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE ORAZ CELE PRZETWARZANIA

W ramach przetwarzanych przez Nas danych osobowych zbieranych za pomocą strony internetowej, są one jedynie wykorzystywane dla następujących celów:

 1. podjęcie współpracy o charakterze gospodarczym, związanym z celami biznesowymi spółek wchodzących w skład Grupy R.Power. Odnosi się to w szczególności do takich danych osobowych jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres fizyczny, numer telefonu, funkcja oraz stanowisko. Ten zakres danych osobowych jest przetwarzany w związku z umowami zawieranymi pomiędzy spółkami z Grupy R.Power a podmiotami współpracującymi lub w celu nawiązani współpracy / przedkładania ofert współpracy.
 2. dla celów zatrudnienia oraz prowadzenia rekrutacji. W tym zakresie przetwarzane dane osobowe mogą być następujące (lecz nie wyłącznie) takie, jak wskazane i wymagane w przepisach powszechnie obowiązujących, w tym przepisach kodeksu pracy, np.: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 3. dla celów wydzierżawienia działki od potencjalnego wydzierżawiającego, który to może podać swoje: imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, miejsce zamieszkania, dane dotyczące nieruchomości której jest właścicielem lub do której posiada tytuł prawny.
 4. dla celów prowadzenia działalności o charakterze marketingowym, reklamowym lub edukacyjnym, poprzez udostępnienie swoich kontaktów przez przedstawicieli mediów, podających swoje: imię, nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail, adres fizyczny), stanowisko oraz nazwę reprezentowanej firmy z sektora mediów.

Udostępnione dane osobowe przetwarzamy dla wskazanych wyżej celów, w oparciu o podstawy prawne przewidziane w RODO, ujęte w art. 6 ust. 1 RODO. Każdorazowo jest określany okres czasu, przez jaki dane osobowe mogą być przechowywane, po czym ulegają one usunięciu. W ramach udostępnionych i powierzonych nam danych osobowych, nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych w ramach powstałej konkretnej relacji prawnej, gdzie następuje udostępnienie danych osobowych, zostały zawarte w konkretnych i udostępnianych klauzulach informacyjnych.

PODSTAWOWE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Grupa R.Power przetwarza dane osobowe w oparciu o podstawowe zasady ich przetwarzania. Są to następujące zasady:

 1. zgodności z prawem, rzetelnością i przejrzystością;
 2. ograniczenia celu;
 3. minimalizacji danych;
 4. prawidłowości;
 5. ograniczenia przechowywania;
 6. integralności i poufności;
 7. rozliczalności.

PRAWA, JAKIE TOBIE PRZYSŁUGUJĄ

W przypadku przetwarzania przez Nas Twoich danych osobowych, przysługują Tobie następujące prawa:

 1. prawo do informacji o przetwarzanych danych osobowych;
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
 3. prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w takim zakresie, w jakim jest to możliwe oraz nie sprzeciwiają się temu inne przepisy lub uzasadniony interes administratora;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu;
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych;
 6. w przypadku przetwarzana danych osobowych w oparciu o udzieloną zgodę, możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. możliwość wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego;

POWIERZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Powierzamy dane, w tym dane osobowe naszym partnerom biznesowym, w celu prawidłowego działania i funkcjonowania spółek wchodzących w skład Grupy R.Power. Dane osobowe powierzamy między innymi:

 1. podmiotom wspierającym nas w ramach wsparcia z zakresu IT, utrzymujące infrastrukturę IT oraz zapewniające hosting;
 2. podmiotom świadczącym wszelkiego rodzaju usługi outsourcingowe;
 3. w ramach spółek wchodzących w skład Grupy R.Power, pod warunkiem zasadności i konieczności powierzenia takich danych osobowych;
 4. naszym partnerom biznesowym w związku z realizacją celów naszej działalności gospodarczej, w szczególności dane dotyczące: osób reprezentujących naszych kontrahentów, w tym dane pełnomocników, członków zarządu, osób wspierających w ramach realizowania zadań związanych z naszymi celami gospodarczymi, dzierżawców, współpracowników, pracowników oraz wszelkich innych osób, gdzie przekazanie takich danych osobowych jest konieczne i niezbędne;
 5. upoważnionym współpracownikom;
 6. podmiotom prowadzącym na naszą rzecz działania o charakterze marketingowym;
 7. podmiotom prowadzącym media społecznościowe;
 8. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, włączając w to podmioty, wobec których spółki z Grupy R.Power są prawnie zobligowane do powierzenia i / lub udostępnienia przetwarzanych danych osobowych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych osobowych,  Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Przykładowo, teren biura jest odpowiednio zabezpieczony, wprowadzono kontrolę dostępu, oraz stosowane są odpowiednie środki zapewniające bezpieczeństwo informatyczne.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Nasza strona internetowa może korzystać z aplikacji podłączonych do mediów społecznościowych, za pomocą których możesz dzielić się treściami z innymi użytkownikami tych mediów. Dane osobowe wprowadzone przez korzystającego w ten sposób, są przetwarzane nie tylko przez Nas, ale także przez dany portal społecznościowy. Dany portal społecznościowy przetwarza udostępnione przez Ciebie dane osobowe jako niezależny od Nas podmiot, na który to nie mamy wpływu oraz możliwości kontroli. W związku z tym, nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie naruszenia wobec Ciebie, z uwagi na udostępnienie Twoich danych na danym portalu. Zasadniczo, w przypadku posiadania przez Nas konta lub fanpage’u na danym portalu społecznościowym, posiadamy status współadministratora wobec danych osobowych przez Ciebie udostępnionych. Portalami społecznościowymi, które mogą mieć dostęp do danych osobowych w związku z korzystaniem i śledzeniem naszych kont na tych portalach, to: Facebook oraz Linkedin.

PLIKI COOKIES

Szczegółowe zasady odnoszące się do Polityki Cookies znajdziesz tutaj – Ustawienia.

KONTAKT

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz się z nami skontaktować drogą elektroniczną na następujący adres poczty elektronicznej: contact@rpower.solar  lub pisemnie, na następujący adres: R.Power sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02 – 566 Warszawa.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Z uwagi na możliwe zmiany Polityki Prywatności, niniejsza Polityka Prywatności może podlegać aktualizacjom. Zaktualizowana Polityka Prywatności będzie miała każdorazowe zastosowanie od daty aktualizacji.