Raport bieżący 10/2022 – ESPI – Zawarcie przez spółkę celową z Grupy R.POWER umowy rozwoju projektów PV - R.Power Renewables

Raport bieżący 10/2022 – ESPI – Zawarcie przez spółkę celową z Grupy R.POWER umowy rozwoju projektów PV

Zarząd R.Power S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 23 marca 2022 roku powziął informację o zawarciu umowy przez spółkę zależną od Emitenta – Elektrownia PV 89 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („SPV”), której przedmiotem będzie realizacja na rzecz SPV developmentu projektów farm fotowoltaicznych („Umowa”).

 

Kontrahent dysponuje tytułami prawnymi do nieruchomości pod budowę i eksploatację instalacji fotowoltaicznych w postaci umów dzierżaw i zobowiązuje się do przeniesienia tytułów prawnych do nieruchomości na rzecz wskazanego podmiotu trzeciego. Realizacja Umowy zależna będzie od spełnienia określonych kroków milowych tj. m.in. od odpowiedniej oceny uwarunkowań środowiskowych przez właściwe organy administracyjne, czy uzyskania w przyszłości warunków przyłączeniowych wydawanych przez Operatorów Systemu Dystrybucyjnego, które określą stopień wykonalności instalacji fotowoltaicznych oraz ich ostateczną moc przyłączeniową. Niespełnienie określonych warunków bądź spełnienie ich tylko w części, skutkować będzie częściową realizacją Umowy. Przewidywana wartość zawartej Umowy – w przypadku spełnienia wszystkich warunków wobec projektów ujętych w Umowie – może przekroczyć 6.000.000,00 EUR (6 mln EUR).

 

Zarząd Emitenta zdecydował się o publikacji informacji o powyższym zdarzeniu z uwagi na jego istotność oraz fakt, że może mieć ona wpływ na przyszłą sytuację finansową Emitenta i jego grupy kapitałowej.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne