Raport bieżący 11/2021 – ESPI – Podpisanie warunków emisji obligacji serii 2/2021 - R.Power Renewables

Raport bieżący 11/2021 – ESPI – Podpisanie warunków emisji obligacji serii 2/2021

Zarząd R.Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 2 grudnia 2021 r. Emitent podpisał warunki emisji obligacji serii 2/2021 („Obligacje”), które zostaną wyemitowane w ramach ustanowionego przez Emitenta programu emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej w wysokości 1.000.000.000 PLN („Program”). Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie 25.000.000 PLN. Obligacje będą oprocentowane oprocentowaniem zmiennym w wysokości WIBOR 6M powiększonym o marżę w wysokości 4,95%.

Obligacje będą obligacjami na okaziciela podlegającymi rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i będą emitowane na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy o obligacjach bez konieczności zatwierdzenia ani publikacji prospektu lub memorandum informacyjnego.

Obligacje będą zabezpieczone w sposób analogiczny jak obligacje serii 1/2021 wyemitowane przez Emitenta na podstawie warunków emisji z dnia 28 maja 2021 r.

Cel emisji Obligacji będzie dotyczyć między innymi finansowania, rozwoju, budowy lub eksploatacji zielonych projektów zgodnie z aktualnym dokumentem Green Bond Framework dostępnym na stronie internetowej Spółki.

Data emisji Obligacji to 10 grudnia 2021 r. lub dzień przypadający około tej daty. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w ciągu 90 dni roboczych od daty emisji.

Po dacie emisji Obligacji, Emitent zamierza dokonać asymilacji Obligacji z obligacjami serii 1/2021 wyemitowanymi na podstawie warunków emisji z dnia 28 maja 2021 r.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR.