Raport bieżący 11/2022 – ESPI – Podpisanie warunków emisji obligacji serii 1/2022 i 2/2022 - R.Power Renewables

Raport bieżący 11/2022 – ESPI – Podpisanie warunków emisji obligacji serii 1/2022 i 2/2022

Zarząd R.Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 31 marca 2022 r. Emitent podpisał warunki emisji obligacji serii 1/2022, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 50.000.000 PLN („Obligacje 1/2022”) oraz warunki emisji obligacji serii 2/2022 o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 25.000.000 PLN („Obligacje 2/2022”, zaś Obligacje 1/2022 i Obligacje 2/2022 łącznie jako „Obligacje”), które zostaną wyemitowane w ramach ustanowionego przez Emitenta programu emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej w wysokości 1.000.000.000 PLN („Program”). Obligacje będą oprocentowane oprocentowaniem zmiennym w wysokości WIBOR 6M powiększonym o marżę w wysokości 4,95%.

Obligacje będą obligacjami na okaziciela podlegającymi rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i będą emitowane na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy o obligacjach bez obowiązku zatwierdzenia ani publikacji prospektu lub memorandum informacyjnego.

Obligacje będą zabezpieczone w sposób analogiczny jak obligacje serii 1/2021 wyemitowane przez Emitenta na podstawie warunków emisji z dnia 28 maja 2021 r. i obligacje serii 2/2021 wyemitowane przez Emitenta na podstawie warunków emisji z dnia 2 grudnia 2021 r.

Cel emisji Obligacji będzie dotyczyć między innymi finansowania, rozwoju, budowy lub eksploatacji zielonych projektów zgodnie z aktualnym dokumentem Green Bond Framework dostępnym na stronie internetowej Spółki.

Data emisji Obligacji to 19 kwietnia 2022 r. lub dzień przypadający około tej daty.

Obligacje 1/2022 zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w ciągu 90 dni roboczych od daty emisji. Obligacje 2/2022 nie będą notowane na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu.

Po dacie emisji Obligacji, Emitent zamierza dokonać asymilacji Obligacji 1/2022 z obligacjami serii 1/2021 wyemitowanymi na podstawie warunków emisji z dnia 28 maja 2021 r.

Łączna wartość nominalna wszystkich obligacji Emitenta emitowanych w ramach Programu wynosi 250.000.000 PLN.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR.