Raport bieżący 14/2023 – ESPI – Podpisanie umowy inwestycyjnej z Eiffel Transaction Infrastructure na rozwój projektów PV w Rumunii - R.Power Renewables

Raport bieżący 14/2023 – ESPI – Podpisanie umowy inwestycyjnej z Eiffel Transaction Infrastructure na rozwój projektów PV w Rumunii

Zarząd R.Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 17 lipca 2023 roku doszło do zawarcia umowy inwestycyjnej na rozwój 1 GWp projektów fotowoltaicznych w Rumunii („Umowa”) pomiędzy spółką R.Power Investment B.V. należącą do Grupy Kapitałowej Emitenta („Spółka Zależna”) oraz Eiffel Transaction Infrastructure z siedzibą w Paryżu należącą do grupy kapitałowej Eiffel Investment Group („Partner”). Rozpoczęcie współpracy uzależnione jest od uzyskania odpowiedniej zgody na inwestycję zagraniczną udzielaną przez FDI Authority/Rumuńską Radę ds. Konkurencji zgodnie z prawem dotyczącym zagranicznych inwestycji obowiązującym w Rumunii (FDI Law) lub pisemnego potwierdzenie wydanego przez ten organ, że planowana inwestycja nie podlega FDI Law. W ramach wspólnego przedsięwzięcia Partner zamierza zainwestować do 26,5 mln euro w celu rozwoju wybranych projektów fotowoltaicznych w Rumunii.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

ENGLISH VERSION

Current report 14/2023 – ESPI – Signing of investment agreement with Eiffel Transaction Infrastructure for the development of PV projects in Romania

The Management Board of R.Power S.A., with its registered office in Warsaw (the „Issuer”), announces that on 17 July 2023, an Investment Agreement for the development of 1 GWp of photovoltaic projects in Romania (the „Agreement”) was concluded between R.Power Investment B.V., a company belonging to the Issuer’s Capital Group (the „Subsidiary”), and Eiffel Transaction Infrastructure, with its registered office in Paris, belonging to the Eiffel Investment Group (the „Partner”). The commencement of the cooperation is subject to obtaining the relevant foreign investment approval granted by the FDI Authority/Romanian Competition Council in accordance with the foreign investment Law applicable in Romania (FDI Law) or a written confirmation issued by this authority that the planned investment is not subject to the FDI Law. Under the joint venture, the Partner intends to invest up to €26.5 million to develop selected photovoltaic projects in Romania.

Legal basis: Article 17(1) MAR – confidential information