Raport bieżący 17/2022 – ESPI – Informacja o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2022 - R.Power Renewables

Raport bieżący 17/2022 – ESPI – Informacja o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2022

Zarząd R.Power S.A. („Spółka”) informuje, że na mocy uchwały nr 695/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 lipca 2022 r., dzień 21 lipca 2022 r. określono jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii 1/2022 Spółki, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda („Obligacje”), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PL0343300045”. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „RPE0626”. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić Obligacje do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst na mocy uchwały nr 686/2022 z dnia 13 lipca 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.