Raport bieżący 18/2024 – ESPI – Zawarcie umowy nabycia udziałów w spółkach posiadających prawa do projektów fotowoltaicznych - R.Power Renewables

Raport bieżący 18/2024 – ESPI – Zawarcie umowy nabycia udziałów w spółkach posiadających prawa do projektów fotowoltaicznych

Zarząd spółki R.Power S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 7 czerwca 2024 roku spółka zależna od Emitenta („Spółka Zależna”) zawarła ze spółkami z portugalskiej grupy kapitałowej Gesto-Energia umowy, na podstawie których nabyła udziały w spółkach w Portugalii posiadających prawa do projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 24,1 MWp. Projekty należące do spółek, których udziały stanowią przedmiot umowy sprzedaży, zostały rozwinięte do etapu RTB (ready-to-build) albo są na etapie budowy. Cena sprzedaży udziałów nie przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i została ustalona na warunkach rynkowych. Niniejsza transakcja realizuje strategię Grupy Kapitałowej Emitenta, która zakłada zwiększanie liczby projektów fotowoltaicznych na rynkach europejskich.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne