Raport bieżący 2/2021 – ESPI - Informacja o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2021 - R.Power Renewables

Raport bieżący 2/2021 – ESPI – Informacja o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2021

Zarząd R.Power spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”) informuje, że na mocy uchwały nr 892/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 września 2021 r. dzień 20 września 2021 r. określono jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii 1/2021 Spółki, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda („Obligacje”), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLO343300011”. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst Obligacje na mocy uchwały nr 863/2021 z dnia 3 września 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.