Raport bieżący 2/2022 – EBI – Podsumowanie informacji o zakończonej subskrypcji obligacji serii 1/2022 i 2/2022 - R.Power Renewables

Raport bieżący 2/2022 – EBI – Podsumowanie informacji o zakończonej subskrypcji obligacji serii 1/2022 i 2/2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego 11/2022, Zarząd R.Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje podsumowanie informacji o zakończonej subskrypcji obligacji serii 1/2022, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 50.000.000 PLN („Obligacje 1/2022”) oraz obligacji serii 2/2022 o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 25.000.000 PLN („Obligacje 2/2022”, zaś Obligacje 1/2022 i Obligacje 2/2022 łącznie jako „Obligacje”), które zostały wyemitowane w ramach ustanowionego przez Emitenta programu emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej w wysokości 1.000.000.000 PLN.

 1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Obligacji.

Data rozpoczęcia subskrypcji: 31 marca 2022 r.

Data zakończenia subskrypcji: 14 kwietnia 2022 r.

 1. Data przydziału Obligacji.

19 kwietnia 2022 r.

 1. Liczba Obligacji objętych subskrypcją.

Obligacje 1/2022: 50.000

Obligacje 2/2022: 25.000

 1. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych Obligacji była mniejsza od liczby Obligacji, na które złożono zapisy.

Nie dotyczy. Emitent nie dokonywał redukcji zapisów.

 1. Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji.

Obligacje 1/2022: 50.000

Obligacje 2/2022: 25.000

 1. Cena, po jakiej Obligacje były obejmowane.

Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, tj. 1.000 PLN za jedną Obligację.

 1. Wartość nominalna Obligacji.

Wartość nominalna jednej Obligacji: 1.000 PLN.

Wartość nominalna wszystkich Obligacji 1/2022: 50.000.000 PLN.

Wartość nominalna wszystkich Obligacji 2/2022: 25.000.000 PLN.

 1. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje.

Obligacje 1/2022: 1

Obligacje 2/2022: 1

 1. Liczba osób, którym przydzielono Obligacje.

Obligacje 1/2022: 1.

Obligacje 2/2022: 1.

 1. Informacja czy osoby, którym przydzielono Obligacje, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów §4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby, którym przydzielono Obligacje, nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów §4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 1. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Obligacji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Obligacji (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednej Obligacji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta).

Nie dotyczy. W związku z emisją Obligacji nie zawarto umowy subemisyjnej.

 1. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: (a) przygotowania i przeprowadzenia oferty; (b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie; (c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, (d) promocji oferty – wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty Obligacji: 657.500,00 PLN.

Koszty wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: Nie dotyczy. W związku z emisją Obligacji nie zawarto umowy subemisyjnej.

Koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: Nie dotyczy. W odniesieniu do Obligacji nie sporządzono dokumentu informacyjnego, natomiast Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji 1/2022 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („ASO GPW”) w ciągu 90 dni roboczych od dnia emisji Obligacji, tj. od dnia 19 kwietnia 2022 r. W związku z zamiarem wprowadzenia Obligacji 1/2022 do obrotu w ASO GPW, Emitent sporządzi notę informacyjną. Informacja o kosztach sporządzenia noty informacyjnej, w tym kosztach doradztwa prawnego, zostanie przekazana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Emitent nie zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji 2/2022 do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu.

Koszty promocji oferty: Nie dotyczy.

W sprawozdaniu finansowym Emitenta kwoty emisji Obligacji zostaną ujęte jako czynne rozliczenia międzyokresowe. Oznacza to, że część kosztów przypadająca na przyszłe okresy sprawozdawcze podlega przejściowemu ujęciu w aktywach bilansu, a następnie jest odnoszona w koszty następnych okresów sprawozdawczych aż do daty wykupu Obligacji.

 

Emitent zamierza ubiegać się o asymilację Obligacji 1/2022 z obligacjami serii 1/2021 (ISIN: PLO343300011) wyemitowanymi przez Emitenta w dniu 2 czerwca 2021 r.

 

Podstawa prawna: §10 załącznika nr 4 (Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.