Raport bieżący 20/2022 – ESPI – Sprzedaż części akcji spółki Menlo Electric S.A. - R.Power Renewables

Raport bieżący 20/2022 – ESPI – Sprzedaż części akcji spółki Menlo Electric S.A.

Zarząd R.Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 9 sierpnia 2022 roku doszło do zbycia części akcji Menlo Electric S.A. z siedzibą w Warszawie („Menlo”) stanowiących 21,18% udziału w kapitale zakładowym Menlo przez spółkę zależną od Emitenta – R.Power Investment B.V. za łączną cenę ok. 2,3 mln zł. Transakcja stanowi krok w realizacji strategii Emitenta w zakresie uporządkowania składu Grupy Kapitałowej. Zmiana akcjonariusza została ujawniona w rejestrze akcjonariuszy.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR.