Raport bieżący 20/2023 – ESPI – Nabycie udziałów w spółkach posiadających prawa do projektów fotowoltaicznych - R.Power Renewables

Raport bieżący 20/2023 – ESPI – Nabycie udziałów w spółkach posiadających prawa do projektów fotowoltaicznych

Zarząd spółki R.Power S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna od Emitenta („Spółka Zależna”) zawarła umowę z podmiotami z grupy kapitałowej Cero Generation Ltd (Macquarie’s Green Investment Group), na mocy której nabyła 100% udziałów w spółkach posiadających prawa do projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 64,2 MWp oraz zobowiązała się do nabycia udziałów w spółce posiadającej projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy 27 MWp po spełnieniu warunków określonych w umowie. Większość nabywanych projektów została rozwinięta do etapu RTB (ready-to-build). Cena całkowita transakcji (z uwzględnieniem projektów, które Spółka Zależna nabędzie po spełnieniu przez sprzedającego warunków) nie przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i została ustalona na warunkach rynkowych. Niniejsza transakcja realizuje strategię Grupy Kapitałowej Emitenta, która zakłada zwiększanie liczby projektów fotowoltaicznych w Polsce.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne