Raport bieżący 21/2023 – ESPI – Podpisanie umów o generalną realizację inwestycji z niezależnym podmiotem trzecim - R.Power Renewables

Raport bieżący 21/2023 – ESPI – Podpisanie umów o generalną realizację inwestycji z niezależnym podmiotem trzecim

Zarząd R.Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 3 listopada 2023 roku doszło do zawarcia umów o generalną realizację inwestycji elektrowni fotowoltaicznych („Umowy”) pomiędzy niezależnym podmiotem trzecim („Inwestor”) oraz spółką zależną od Emitenta – Nomad Electric sp. z o.o. („Wykonawca”). Głównym przedmiotem Umów jest realizacja inwestycji przez Wykonawcę obejmująca dostawę, instalację, budowę oraz rozruch elektrowni fotowoltaicznych należących do Inwestora oraz zakup elementów niezbędnych do wykonania tych elektrowni. Łączna wartość umów wynosi ok. 84 mln PLN (kontrakt będzie rozliczany częściowo w PLN i częściowo w USD). Inwestor należy do tej samej grupy kapitałowej, co podmioty, które zawarły umowę o generalną realizację inwestycji elektrowni fotowoltaicznych, o której informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 15/2023. Tym samym łączna wartość inwestycji w ramach tej grupy kapitałowej wynosi łącznie ok. 150 mln PLN.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne