Raport bieżący 22/2022 - ESPI - Podpisanie warunków emisji obligacji serii 4/2022 - R.Power Renewables

Raport bieżący 22/2022 – ESPI – Podpisanie warunków emisji obligacji serii 4/2022

Zarząd R.Power S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 26 sierpnia 2022 r. Emitent podpisał warunki emisji obligacji serii 4/2022, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej do 120.000.000 PLN _”Obligacje”_, które zostaną wyemitowane w ramach ustanowionego przez Emitenta programu emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej w wysokości 1.000.000.000 PLN _”Program”_. Obligacje będą oprocentowane oprocentowaniem zmiennym w wysokości WIBOR 6M powiększonym o marżę w wysokości 4,95%.
Obligacje będą obligacjami na okaziciela podlegającymi rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i będą emitowane na podstawie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.
Obligacje będą zabezpieczone w sposób analogiczny jak wyemitowane przez Emitenta obligacje serii 1/2021, 2/2021, 1/2022, 2/2022 i 3/2022.
Cel emisji Obligacji to między innymi rozwój i rozbudowa przez podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta farm fotowoltaicznych na terenie Polski o łącznej mocy nie niższej niż 390 MWp zgodnie z aktualnym dokumentem Green Bond Framework dostępnym na stronie internetowej Spółki.

Data emisji Obligacji to 2 września 2022 r. lub dzień przypadający około tej daty. Data wykupu obligacji to 2 czerwca 2027 roku.
Obligacje nie będą notowane na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu.
Łączna wartość nominalna wszystkich obligacji Emitenta wyemitowanych w ramach Programu, uwzględniając Obligacje, wyniesie do 450.000.000 PLN.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.