Raport bieżący 24/2023 – ESPI – Podpisanie umowy sprzedaży (rozliczenia) energii elektrycznej typu vPPA (virtual Power Purchase Agreement) przez spółki zależne Emitenta - R.Power Renewables

Raport bieżący 24/2023 – ESPI – Podpisanie umowy sprzedaży (rozliczenia) energii elektrycznej typu vPPA (virtual Power Purchase Agreement) przez spółki zależne Emitenta

Zarząd R.Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), informuje, iż w dniu 22 grudnia 2023 roku, doszło do zawarcia Umowy Sprzedaży (rozliczenia) Energii Elektrycznej pochodzącej z Portfela Projektów PV typu vPPA – virtual Power Purchase Agreement („Umowa”) pomiędzy spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej Emitenta („Spółki Zależne”) oraz niezależnym podpmiotem trzecim („Kupujący”). Przedmiotem Umowy jest rozliczenie ceny energii elektrycznej oraz sprzedaż gwarancji pochodzenia tej energii w okresie 2025-2035 przez Spółki Zależne na rzecz Kupującego. Szacowana ilość energii elektrycznej będąca przedmiotem rozliczenia w okresie trwania Umowy wynosi powyżej 200 GWh, a łączna wartość Umowy za cały okres jej obowiązywania może przekroczyć poziom 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.