Raport bieżący 3/2021 – ESPI - Zawarcie przez podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta umowy PPA z Axpo Polska sp. z o.o. - R.Power Renewables

Raport bieżący 3/2021 – ESPI – Zawarcie przez podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta umowy PPA z Axpo Polska sp. z o.o.

Zarząd R.Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), informuje, iż w dniu 30 września 2021 roku, doszło do zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej i gwarancji pochodzenia („Umowa”) pomiędzy spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej Emitenta („Spółki Zależne”) oraz Axpo Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Kupujący”). W Spółkach Zależnych, realizowane są projekty fotowoltaiczne. Głównym przedmiotem Umowy jest: sprzedaż przez Spółki Zależne na rzecz Kupującego energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach fotowoltaicznych należących do Spółek Zależnych oraz świadczenie przez Kupującego na rzecz Spółek Zależnych usługi bilansowania handlowego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.