Raport bieżący 3/2023 – EBI – Asymilacja obligacji serii 3/2022 z obligacjami serii 1/2021 - R.Power Renewables

Raport bieżący 3/2023 – EBI – Asymilacja obligacji serii 3/2022 z obligacjami serii 1/2021

Zarząd spółki R.Power S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 31 marca 2023 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przeprowadził na wniosek Emitenta asymilację wyemitowanych przez Emitenta 80.000 sztuk obligacji serii 3/2022 o wartości nominalnej 1.000,-zł każda oznaczonych kodem PLO343300052 („Obligacje 3/2022”) z obligacjami serii 1/2021 o wartości nominalnej 1.000,-zł każda oznaczonych kodem PLO343300011 (emisja podstawowa) – „Obligacje 1/2021” (łącznie Obligacje 3/2022 i Obligacje 1/2021- „Obligacje Asymilowane”).

Od dnia 31 marca 2022 r. Obligacje 3/2022 i Obligacje 1/2021 są notowane pod nazwą skróconą RPO0626 i oznaczone kodem PLO343300011.

Obligacje Asymilowane są zabezpieczonymi obligacjami na okaziciela i zostały wyemitowane w ramach ustanowionego przez Emitenta programu emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji w wysokości 1.000.000.000 PLN.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2) załącznika nr 4 (Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Zarząd R.Power S.A.