Raport bieżący 4/2021 - ESPI - Korekta raportu bieżącego nr 3/2021 w sprawie zawarcia przez podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta umowy PPA z Axpo Polska sp. z o.o. - R.Power Renewables

Raport bieżący 4/2021 – ESPI – Korekta raportu bieżącego nr 3/2021 w sprawie zawarcia przez podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta umowy PPA z Axpo Polska sp. z o.o.

Zarząd R.Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego ESPI nr 3/2021 z dnia 30 września 2021 r., w którym z przyczyn technicznych nie zamieszczono pełnej treści raportu bieżącego. Mając powyższe na uwadze Emitent zamieszcza poniżej właściwą treść raportu bieżącego:

„Zarząd R.Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), informuje, iż w dniu 30 września 2021 roku, doszło do zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej i gwarancji pochodzenia („Umowa”) pomiędzy spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej Emitenta („Spółki Zależne”) oraz Axpo Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Kupujący”). W Spółkach Zależnych, realizowane są projekty fotowoltaiczne. Głównym przedmiotem Umowy jest: sprzedaż przez Spółki Zależne na rzecz Kupującego energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach fotowoltaicznych należących do Spółek Zależnych oraz świadczenie przez Kupującego na rzecz Spółek Zależnych usługi bilansowania handlowego.

Okres obowiązywania Umowy został określony na lata 2021-2025, a szacowana, łączna wartość Umowy przekracza poziom kapitałów własnych Emitenta.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej i gospodarczej Grupy Kapitałowej Emitenta. Ponadto, w ocenie zarządu Emitenta publikacja powyższych informacji może mieć potencjalny wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.