Raport bieżący 6/2021 – ESPI – Podpisanie planu przekształcenia Emitenta w spółkę akcyjną - R.Power Renewables

Raport bieżący 6/2021 – ESPI – Podpisanie planu przekształcenia Emitenta w spółkę akcyjną

Zarząd R.Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), informuje, iż w dniu 15 października 2021 roku Zarząd Emitenta podpisał plan przekształcenia Emitenta w spółkę akcyjną. Dalsze decyzje w związku z przekształceniem będą zależeć od opinii biegłego rewidenta badającego plan przekształcenia oraz od wspólników Emitenta podejmujących uchwałę o przekształceniu.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, przekształcenie Emitenta w spółkę akcyjną nie będzie miało żadnego negatywnego wpływu na zdolność Emitenta do wywiązywania się z obowiązków wynikających z emitowanych przez Emitenta obligacji notowanych na Catalyst.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.