Raport bieżący 8/2022 – EBI – Podsumowanie informacji o zakończonej subskrypcji obligacji serii 4/2022 - R.Power Renewables

Raport bieżący 8/2022 – EBI – Podsumowanie informacji o zakończonej subskrypcji obligacji serii 4/2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego 22/2022, Zarząd R.Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje podsumowanie informacji o zakończonej subskrypcji obligacji serii 4/2022 o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 120.000.000 PLN („Obligacje”), które zostały wyemitowane w ramach ustanowionego przez Emitenta programu emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej w wysokości 1.000.000.000 PLN.

 1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Obligacji.

Data rozpoczęcia subskrypcji: 26 sierpnia 2022 r.

Data zakończenia subskrypcji: 30 sierpnia 2022 r.

 1. Data przydziału Obligacji.

2 września 2022 r.

 1. Liczba Obligacji objętych subskrypcją.

120.000

 1. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych Obligacji była mniejsza od liczby Obligacji, na które złożono zapisy.

Nie dotyczy. Emitent nie dokonywał redukcji zapisów.

 1. Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji.

120.000

 1. Cena, po jakiej Obligacje były obejmowane.

Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, tj. 1.000 PLN za jedną Obligację.

 1. Wartość nominalna Obligacji.

Wartość nominalna jednej Obligacji: 1.000 PLN.

Wartość nominalna wszystkich Obligacji: 120.000.000 PLN.

 1. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje.

1

 1. Liczba osób, którym przydzielono Obligacje.

1

 1. Informacja czy osoby, którym przydzielono Obligacje, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów §4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoba, której przydzielono Obligacje, nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu przepisów §4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 1. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Obligacji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Obligacji (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednej Obligacji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta).

Nie dotyczy. W związku z emisją Obligacji nie zawarto umowy subemisyjnej.

 1. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: (a) przygotowania i przeprowadzenia oferty; (b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie; (c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, (d) promocji oferty – wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji Obligacji.

 

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3) załącznika nr 4 (Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

Zarząd R.Power S.A.