Raport bieżący 8/2022 - ESPI - Informacja o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 2/2021 - R.Power Renewables

Raport bieżący 8/2022 – ESPI – Informacja o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 2/2021

 

Zarząd R.Power S.A. _”Spółka”_ informuje, że na mocy uchwały nr 163/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _”GPW”_ z dnia 18 lutego 2022 r., dzień 22 lutego 2022 r. określono jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 25.000 _dwadzieścia pięć tysięcy_ obligacji na okaziciela serii 2/2021 Spółki, o wartości nominalnej 1.000 PLN _jeden tysiąc złotych_ każda _”Obligacje”_, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLO343300029”. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „RPW0626”. Zarząd GPW postanowił wprowadzić Obligacje do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst na mocy uchwały nr 126/2022 z dnia 9 lutego 2022 r.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.