Zaświadczenie o zgodności na dzień 31 grudnia 2023 roku - R.Power Renewables

Zaświadczenie o zgodności na dzień 31 grudnia 2023 roku

Dotyczy: Obligacji serii 1/2021, 2/2021, 1/2022, 2/2022, 3/2022 oraz 4/2022 emitowanych przez R.Power S.A. („Emitent”) na podstawie warunków emisji z dnia 28 maja 2021 roku, 2 grudnia 2021 roku, 31 marca 2022 roku, 25 lipca 2022 roku oraz 26 sierpnia 2022  roku („Warunki Emisji”), w ramach programu emisji obligacji do kwoty 1.000.000.000 złotych.

Zarząd spółki R.Power S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu świadectwo zgodności na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Odwołujemy się do Warunków Emisji. Niniejsze pismo jest Świadectwem Zgodności. Wszelkie terminy w niniejszym Świadectwie Zgodności pisane wielką literą, a niezdefiniowane w nim odmiennie, mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

Świadectwo zgodności 31.12.2023

Załącznik 1 Potwierdzenie prawidłowości wyliczeń – Raport biegłego rewidenta

Załącznik 2 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Poręczyciela Holenderskiego pro forma

Wycena portfela projektów portfela PV i BESS GK R.Power 31.12.2023