Zawiadomienie skierowane do obligatariuszy - R.Power Renewables

Zawiadomienie skierowane do obligatariuszy

Zarząd R.Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 21.12.2021 r. powziął informacje o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przekształcenia formy prawnej Emitenta ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

Przekształcenie nastąpiło w trybie określonym w przepisach art. 551 i nast. kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z art. 553 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Przekształcenie powoduje, że spółka akcyjna powstała wskutek przekształcenia z mocy prawa stała się podmiotem wszystkich stosunków prawnych, w których pierwotnie występowała R.Power sp. z o.o. Poza zmianą formy organizacyjno-prawnej oraz numeru KRS, pozostałe dane Emitenta nie uległy zmianie.

Załącznik- Zawiadomienie skierowane do obligatariuszy