Zawiadomienie skierowane do obligatariuszy

Zarząd R.Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), informuje, iż w dniu 15 października 2021 roku Zarząd Emitenta podpisał plan przekształcenia Emitenta w spółkę akcyjną. Dalsze decyzje w związku z przekształceniem będą zależeć od opinii biegłego rewidenta badającego plan przekształcenia oraz od wspólników Emitenta podejmujących uchwałę o przekształceniu.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, przekształcenie Emitenta w spółkę akcyjną nie będzie miało żadnego negatywnego wpływu na zdolność Emitenta do wywiązywania się z obowiązków wynikających z emitowanych przez Emitenta obligacji, a niniejszy komunikat ma charakter wyłącznie informacyjny.

Załącznik- Zawiadomienie skierowane do obligatariuszy